Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

Các hướng dẫn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, cách lập tờ khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN theo lương Net - Quyết toán

Thứ Hai, 09:37SA 04/12/2023

Kế toán Hương Giang hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNCN theo lương NET: Cách quy đổi thu nhập theo lương NET. Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo lương NET.

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN theo lương Net - Quyết toán
cách tính thuế TNCN theo lương Net

1. Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương NET:

Lương NET là gì?

- Lương NET là lương sau thuế (hiểu nôm na là lương thực nhận không bao gồm thuế TNCN).

Theo công văn số 3588/CT-HTr ngày 21/1/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Trường hợp Công ty ký hợp đồng trả lương NET cho người lao động, thu nhập thựcnhận không bao gồm thuế TNCN, Công ty có trả thay bảo hiểm bắt buộc, tiền thuênhà cho người lao động thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế, bảo hiểm bắtbuộc thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theoThông tư số 111/2013/TT-BTC để xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng(+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (bảohiểm bắt buộc, tiền thuê nhà) trừ (-) các khoản giảm trừ.

Ví dụ: Công ty M ký hợp đồng lao động với Nhân viên A theo Lương NET với mức lương là 15.000.000/tháng.

-> Như vậy hàng tháng Nhân viên A sẽ nhận được thực tế là 15tr.

=> Còn các khoản BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN sẽ do Công ty nộp => Khi tính thuế TNCN sẽ phải quy đổi thu nhập, cụ thể như sau:


Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET bạn phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi sau:

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

"4. Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người laođộng theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phảiquy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụthể như sau:"

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ

(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Stt

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng

(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

(Trích Phụ lục 02/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)


a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sửdụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ.

Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách “tiền thuế giả định”,“tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế khôngbao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”.

Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thunhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhậpchịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiềnthuê nhà thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định” (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực nhận

+

Các khoản DN trả thay

-

Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do ngườisử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số92/2015/TT-BTC.

- Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹhưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫntại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.”Xem thêm: Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất.


Theo Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ tài chính:

"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng laođộng với Công ty TNHH Hankook Tower Crane nhận thu nhập không bao gồm thuếTNCN và được Công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN,khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi thì:

- Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thaythu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quyđổi do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ.

- Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập làm căn cứquy đổi theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế(chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị."

Ví dụ: Theo hợp đồng lao động ký giữa Ông A và Công ty Kế toán X thì Ông A được trả lương hàng tháng là 33,5 triệu đồng.

- Ngoài tiền lương Ông A được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng.

- Ông A phải đóng bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) là 1,5 triệu đồng/tháng.

-> Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông A.

- Trong năm Ông A chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN theo lương NET của Ông A như sau:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

33,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

Giải thích: Vì sao phải trừ 1,5tr tiền Bảo hiểm đi (Trường hợp này là do ông A đóng BHXH không phải DN trả thay, tức là trừ vào lương của ông A rồi, nên phải trừ đi).

- Trường hợp nếu DN trả thay cho ông A khoản BHXH này => Thì sẽ vừa cộng vào thu nhập làm căn cứ quy quy đổi và đồng thời trừ ra, cụ thể như sau:

= (33,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 23,5 triệu đồng.

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN bên trên) là:

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

-> Thuế thu nhập cá nhân Ông A phải nộp:

(áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

= 25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Chi tiết: Cách xác định các khoản giảm trừ, trả thay tiền thuê nhà, cách tính thuế TNCN theo Phụ lục 01/PL-TNCN ...


Ví dụ: Giả sử ông A tại ví dụ 2 nêu trên còn được công ty trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Cách tính thuế Thu nhập các nhân theo lương Net của Ông A như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

33,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 25,4375 triệu đồng + 11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 37,9375 tr đồng/tháng

- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

= 37,9375 triệu đồng × 15% = 5,690 triệu đồng/tháng

-> Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,690 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

= 33,5 tr đồng + 1 tr đồng + 5,690 tr đồng – (11 tr đồng + 1,5 tr đồng)

= 27,69 triệu đồng/tháng

- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

= (27,69 triệu đồng - 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,587 triệu đồng/tháng

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

(áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

= 32,587 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng = 4,897 triệu đồng/tháng

- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông A là:

= 33,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,690 triệu đồng + 4,897 triệu đồng

= 45,087 triệu đồng/tháng

Hoặc xác định theo cách 2:

= 32,587 triệu đồng + 11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 45,087 triệu đồng/tháng.


2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo lương NET:

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

b) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịuthuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thunhập tính thuế đã quy đổi.

Trường hợp cá nhân có thu nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thunhập thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổchức trả thu nhập trong năm."

Theo Công văn 2204/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hà Nội quy định:

"Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Công ty tính thu nhập có thuế từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm."


Ví dụ: Giả sử Ông A tại ví dụ 3 nêu trên, ngoài thu nhập tại công ty Kế toán X, từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2023 ông còn có hợp đồng nhận thu nhập tại công ty Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty Y cũng trả thay thuế thu nhập cá nhân cho Ông A.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ông A năm 2023 như sau:

- Tại công ty Kế toán X, thu nhập chịu thuế năm của ông A là:

= 45,087 triệu đồng x 12 tháng = 541,044 triệu đồng

- Tại công ty Y:

+ Thu nhập tính thuế hàng tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

= (12 triệu đồng – 0,75 triệu đồng)/0,85 = 13,235 triệu đồng

+ Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y:

= 13,235 triệu đồng x 5 tháng = 66,175 triệu đồng

-------------------------------------------------------------------

- Tổng thu nhập chịu thuế của ông A năm 2023:

= 541,044 triệu đồng + 66, 175 triệu đồng = 607,219 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế tháng:

= (607,219 triệu đồng : 12 tháng) - (11 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 38,102 triệu đồng

- Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong năm:

(áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

= (38,102 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng) × 12 tháng

= 75,305 triệu đồng.

 


Đăng bởi: Yến Nguyễn
  • in
  • Lượt xem: 8.988
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.