Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Kế toán tiền lương

Hướng dẫn kế toán tiền lương

Hướng dẫn các bạn về kế toán tiền lương, bảng tính lương trên excel, nghị định mới về lương tối thiểu

Mẫu quy chế lương thưởng phụ cấp 2018

Thứ Năm, 08:24SA 17/05/2018

Mẫu quy chế lương thưởng phụ cấp 2018

Mẫu quy chế lương thưởng phụ cấp 2018
hình ảnh minh họa

Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018, xây dựng quy chế trả lương mới nhất 2018. Bạn đã có mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018 chưa? Mẫu quy chế lương thưởng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Cách trình bày mẫu quy chế lương thưởng ra sao? Hình thức trả lương, tính lương cho người lao động được quy định như thế nào? Khi nào người lao động sẽ được xét tăng lương?

Mẫu quy chế lương thưởng sẽ đề cấp đến các khoản lương chính, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương thử việc, lương khoán, cách tính lương, lương thời gian, phụ cấp, trợ cấp, các khoản phúc lợi khác, cơ sở tính lương, hạn trả lương, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí, ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, chế độ xét tăng lương, thủ tục xét nâng lương, mức nâng của mỗi bậc lương, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch, thưởng ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch, Ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động và thưởng đạt doanh thu.

Dưới đây là mẫu quy chế lương thưởng của Doanh nghiệp ABC, mời các bạn tham khảo:

          DOANH NGHIỆP ABC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                --------------                                                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
           Số: 028/QĐ-KTTU                                                                           ------oOo------
                                                                                              Thành Vinh, Ngày 01 tháng 01 năm 2018
                                                                                   

                                QUYẾT ĐỊNH

      (V/v: Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho cán bộ, công nhân viên)

               - Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......

               - Căn cứ vào điều lệ hoạt động của doanh nghiệp .......

               - Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp;

                                        QUYẾT ĐỊNH

                              CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích
           Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo đời sống cho công nhân viên doanh nghiệp yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của công nhân viên doanh nghiệp. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

Điều 2: Căn cứ theo:
           - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp ABC.
           - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/01/2017 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp.
           - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp.
           - Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13;
           - Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.
           - Căn cứ Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP.

Điều 3: Những nguyên tắc trả lương
3.1. Nguyên tắc chung
1. Quy chế trả lương, thưởng phải được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung và giám sát thực hiện.
2. Những nội dung quy định trong quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động – Thương binh xã hội TP Hồ Chí Minh thừa nhận, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.
3. Doanh nghiệp vận dụng Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng, để xếp lương cơ bản cho người lao động.
4. Trong mọi trường hợp chưa quy định trong quy chế này sẽ thực hiện quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, tiền công.

3.2. Nguyên tắc phân phối 
1. Việc phân phối tiền lương, gắn liền với năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các cá nhân người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
2. Việc trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị và mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi thay đổi công việc , thay đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới.
3. Khi kết quả sản xuất kinh doanh tăng lên thì tiền lương của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với Quỹ tiền lương thực hiện được giám đốc phê duyệt.

Điều 4: Đối tượng áp dụng
- Quy chế này được áp dụng cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng tại doanh nghiệp ABC.

                                   CHƯƠNG II : HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Phân loại:
- Trả lương sản phẩm: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.
- Trả lương khoán: là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Mức lương khoán áp dụng cho các cấp quản lý của doanh nghiệp.
- Trả lương theo thời gian: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho nhân viên văn phòng và công nhân viên làm việc hành chánh tại các bộ phận khác.
- Mức lương thử việc: 85% lương tối thiểu của doanh nghiệp.

2. Cách tính lương của các hình thức trả lương:
2.1. Tính lương sản phẩm : 
- Lương sản phẩm của người lao động dựa trên số lượng sản phẩm đạt chất lượng và đơn giá sản phẩm của người lao động.
- Đơn giá sản phẩm do Trưởng bộ phận sản xuất duyệt. Trường hợp sản xuất mã hàng mới thì đơn giá sản phẩm được nhân thêm 20 %.
- Số công đọan dùng để xác định lương được tính trên cơ sở phiếu báo công đoạn của công nhân viên, có xác nhận của trưởng bộ phận trực tiếp. Tổng số lượng của các công nhân viên làm trong cùng một công đoạn không được vượt quá tổng số công đoạn theo quy trình sản xuất.
- Ngoài ra người lao động còn được hưởng mức hỗ trợ những sản phẩm / công đoạn không xác định được người làm.
- Mức hỗ trợ được tính bằng tổng tiền hỗ trợ chia cho tổng công và nhân với số công tương ứng của mỗi công nhân viên.
- Tổng tiền hỗ trợ bằng tổng sản phẩm / công đoạn không xác định người làm nhân với đơn giá sản phẩm / công đoạn.

2.2. Tính lương khoán, thời gian :
- Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ trên 3 ngày/tháng thì thời gian vượt quá không được tính lương.
- Lương thời gian bằng mức lương cơ bản chia cho số ngày hành chánh trong tháng nhân với thời gian làm việc (tăng ca bình thường x 1.5, tăng ca chủ nhật x 2.0…).
3. Ngạch, bậc lương:
- Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp áp dụng cho công nhân viên toàn doanh nghiệp là mức lương 3.090.000 VNĐ/tháng (doanh nghiệp thuộc vùng 3), trong trường hợp công nhân viên làm đủ số ngày công trong tháng. 
- Doanh nghiệp chia làm 02 ngạch là ngạch quản lý và ngạch nhân viên,
- Ngạch quản lý gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng 1, Trưởng phòng 2 , Phó phòng 1, Phó phòng 2, Tổ trưởng – Tổ phó – Cửa hàng trưởng.
- Ngạch nhân viên gồm 5 mức nhân viên khác nhau.
- Trưởng phòng loại 1 là Trưởng phòng bán hàng
- Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng loại 2 là Trưởng phòng nhân sự, tài chính kế toán.
- Nhân viên loại 1 là: Thư ký Giám đốc, kế toán tổng hợp. Gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 2 là: nhân viên kế toán, nhân viên nhân sự, nhân viên kinh doanh.
- Đối với nhân viên kinh doanh, trong trường hợp hưởng theo % doanh thu thì chỉ áp dụng mức 50 % lương theo bậc. Gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 3 là: Thư ký hành chánh, tiếp tân, gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 4 là: nhân viên giao nhận, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, chỉ có 7 bậc lương.
- Đối với nhân viên bán hàng, trong trường hợp hưởng theo % doanh thu thì chỉ áp dụng mức 50 % lương theo bậc.
- Nhân viên loại 5 là: nhân viên tạp vụ, chỉ có 7 bậc lương.
- Doanh nghiệp chia bậc lương làm 12 loại, tương ứng khoảng 12 năm công tác. Định kỳ tăng lương của doanh nghiệp mỗi năm 1 lần, mỗi lần tương ứng khoảng 10 %. Việc tăng lương ngoài khung do Ban giám đốc quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
- Nhân viên mới sẽ áp dụng bậc lương do Giám đốc quyết định tuỳ theo kết quả tuyển dụng, tuy nhiên thông thường, mức thử việc sẽ lấy tương ứng với bậc kinh nghiệm của ứng viên trừ đi 1 bậc.
Cụ thể áp dụng theo thang lương trong bảng sau (Thang bảng lương mà các bạn đã nộp cho phòng LĐTBXH).

mau-quy-che-tien-luong-tien-thuong-moi-nhat-2018

                              CHƯƠNG III : CÁCH TÍNH LƯƠNG VÀ TRẢ LƯƠNG

- Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.
- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.
- Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).
- Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

                                CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG

1. Về chế độ xét nâng lương : 
- Mỗi năm, lãnh đạo Doanh nghiệp xét nâng lương cho công nhân viên một lần vào tháng thứ 04 của năm.
2. Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương:

Cán bộ công nhân viên đã có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương (kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm nội quy lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng vănm bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.
3. Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với công nhân viên làm việc tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, do trưởng bộ phận đề xuất.
4. Thủ tục xét nâng lương : Đến, ký xét duyệt nâng lương. Phòng HCNS ra soát và tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên đã đủ niên hạn nâng lương. Gửi danh sách xuống các đơn vị, để tham khảo ý kiến của lãnh đạo cơ sở. Tiếp theo, phòng HCNS lập biểu, trình ban lãnh đạo doanh nghiệp để xét duyệt. Khi được duyệt, phòng HCNS thảo Quyết định trình giám đốc ký chính thức, và mời công nhân viên có tên được nâng lương để trao Quyết định. Đối với công nhân viên chưa được xét nâng lương thì giải thích để công nhân viên yên tâm.
5. Mức nâng của mỗi bậc lương từ 10 - 20 % mức lương hiện tại tuỳ theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm.

                                                  CHƯƠNG V : CÁC KHOẢN TIỀN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP

1. Phụ cấp :
- Phụ cấp trách nhiệm: Cấp quản lý được thưởng tiền trách nhiệm hàng tháng, mức thưởng là 10 % lương cơ bản.
- Tiền công tác phí:
 Công nhân viên thường xuyên công tác ở ngoài thì được thưởng là: 200 000 đồng/tháng.
 Đối với công nhân viên không thường xuyên đi công tác thì được hưởng công tác phí theo bảng công tác phí của doanh nghiệp.   Cụ thể là: Đối với công nhân viên đi công tác ngoài không thường xuyên thì được phụ cấp (không áp dụng công tác nội bộ trong doanh nghiệp):
       + 50 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 30km trở lên.
       + 35 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 20 đến 30 km
       + 25 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiềutừ 10 đến 20 km
       + 15000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều <10 km.

2. Trợ cấp :
1. Trợ cấp điện thoại: cấp cho công nhân viên thường xuyên công tác ngoài để phục vụ cho công việc.
2. Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm việc được trợ cấp 50% tiền tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần nhất.
3 Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc:
- Trường hợp phải ngừng chờ việc không do lỗi của người lao động, Giám đốc Doanh nghiệp sẽ trợ cấp cho người Lao Động bằng 100 % mức lương quy định .
- Nếu do lỗi của người lao động thì lúc đó người lao động không được trả lương .
4. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương:
- Nghỉ phép. Người lao động thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ này . Người lao động đang trong thời gian thử việc hoặc chưa ký HĐLĐ thì chưa được hưởng các chế độ của nhà nước quy định.
- Nghỉ lễ.
- Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày.
- Con kết hôn : nghỉ 01 ngày.
- Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết được nghỉ 03 ngày.

5. Các phúc lợi khác :
- Bản thân người lao động kết hôn được mừng 200.000 đồng .
- Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .
- Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 300.000 đồng .
- Trợ cấp khó khăn (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ 200.000 đến 500.000 đồng / người .

                                      CHƯƠNG VI: CHẾ ĐỘ THƯỞNG

1. Thưởng cuối năm:
- Hàng năm nếu doanh nghiệp kinh doanh có lãi doanh nghiệp sẽ trích từ lợi nhuận đễ thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.
- Mức thưởng cụ thể từng người lao động tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Doanh nghiệp.
- Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng]. Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
2. Thưởng tuần: 
- Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực hiện công việc của công nhân viên, trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau đó chuyển giám đốc doanh nghiệp duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động.
3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, ngày quốc khách, tết Dương lịch:
- Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tở trình ban giám đốc về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình ban giám đốc trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách cán bộ công nhân viên được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.
4. Thưởng thâm niên:
- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.
- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.
- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
- Thưởng thâm niên được trả vào cuối năm (Âm lịch).
5. Thưởng đạt doanh thu:
Phòng kinh doanh đạt doanh thu do ban giám đốc giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì phòng kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng công nhân viên trình ban giám đốc duyệt và chuyển cho phòng kế toán trả cùng với lương tháng.
Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể cán bộ công nhân viên doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và kế toán trưởng doanh nghiệp, triển khai thực hiện. Quá trình có phát sinh vướng mắc, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.

                          CHƯƠNG VII: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….
Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

                          CHƯƠNG VIII: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong doanh nghiệp ABC căn cứ Quyết định thi hành./.

              Nơi nhận:                                                                                                                          Giám đốc
            - Như điều 3 “để thi hành” 
            - Các TV HĐQT
            - Lưu VT

giangmeo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 45K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.