Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Thuế môn bài - Các Thuế khác

Hương dẫn thuế môn bài - các loại thuế khác

Cách lập tờ khai thuế môn bài, kê khai thuế môn bài qua mạng, cách viết giấy nộp tiền vào NSNN

Mẫu tờ khai thuế Môn Bài 2016 + Lệ phí môn bài 2017

Thứ Tư, 05:02CH 04/01/2017

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Việc thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP,ban hành hành: 04/10/2016, Ngày hiệu lực: 01/01/2017 - Quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Mẫu tờ khai thuế Môn Bài 2016 + Lệ phí môn bài 2017
thuế môn bài

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì "thuế môn bài" sẽ được đổi tên thành "Lệ Phí Môn Bài" và khi kê khai các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo phụ lục của nghị định này.

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài (Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ) như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
[04] Người nộp lệ phí: ...................................................................................................
[05] Mã số thuế: ................................................................................................................
[06] Địa chỉ: ......................................................................................................................
[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................................
[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: .................
[12] Đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................................
[13] Mã số thuế: ................................................................................................................
[14] Địa chỉ: ......................................................................................................................
[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: .......................................
[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ...........................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày .........................................
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
…………………………………………
…………………………
[22]    
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]    
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))


THUẾ MÔN BÀI NĂM 2017

 

Trước ngày 01/01/2017, Việc thực hiện kê khai nộp thuế môn bài được thực hiện theo Thông tư 42/2003/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC kế toán phải sử dụng Mẫu số: 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

Dưới đây mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu số: 01/MBAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 
[01] Kỳ tính thuế: năm 2015
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :.....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC
 MÔN BÀI

MỨC THUẾ
 MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 
 
1

 
Người nộp thuế môn bài
.........................................................................................................

 
[22]

 

 

 

 
 
2

 
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

 
[23]

 

 

 

 
3

Tổng số thuế môn bài phải nộp:
 

 
[24]

 

 
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

 

                       Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và 

Giang mèo
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 92K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Từ khóa: môn bài
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.