Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Hướng dẫn định khoản - Hạch toán

Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán

Bạn chưa biết cách định khoản? Hãy xem các bài viết trong mục này. Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán..

 • Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tài khoản 421 theo TT 200

  Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tài khoản 421 theo TT 200

  Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200: Dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tài khoản 411 theo TT 200

  Cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tài khoản 411 theo TT 200

  Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu.

 • Cách hạch toán phải trả, phải nộp khác - Tài khoản 338 theo TT 200

  Cách hạch toán phải trả, phải nộp khác - Tài khoản 338 theo TT 200

  Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337).

 • Cách hạch toán phải trả nội bộ - Tài khoản 336 theo TT 200

  Cách hạch toán phải trả nội bộ - Tài khoản 336 theo TT 200

  Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán.

 • Cách hạch toán phải trả người lao động - Tài khoản 334 theo TT 200

  Cách hạch toán phải trả người lao động - Tài khoản 334 theo TT 200

  Tài khoản 334 - Phải trả người lao động Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

 • Cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Tài khoản 333 theo TT 200

  Cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Tài khoản 333 theo TT 200

  Cách hạch toán Tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

 • Cách hạch toán phải trả cho người bán - Tài khoản 331 theo TT 200

  Cách hạch toán phải trả cho người bán - Tài khoản 331 theo TT 200

  Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

 • Cách hạch toán vay ngắn hạn - TK 311

  Cách hạch toán vay ngắn hạn - TK 311

  Tài khoản 311 - vay ngắn hạn: dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay Ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán chi phí trả trước - Tài khoản 242 theo TT 200

  Cách hạch toán chi phí trả trước - Tài khoản 242 theo TT 200

  Tài khoản 242 - Chi phí trả trước Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

 • Cách hạch toán xây dựng cơ bản dỡ dang - Tài khoản 241 theo TT 200

  Cách hạch toán xây dựng cơ bản dỡ dang - Tài khoản 241 theo TT 200

  Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.
Tìm thấy trang này qua từ khóa: hạch toánđịnh khoảntài khoảnkế toán