Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Hướng dẫn định khoản - Hạch toán

Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán

Bạn chưa biết cách định khoản? Hãy xem các bài viết trong mục này. Cách định khoản, hạch toán, tài khoản kế toán..

 • Cách hạch toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Tài khoản 222 theo TT 200

  Cách hạch toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Tài khoản 222 theo TT 200

  Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

 • Cách hạch toán hao mòn tài sản cố định - Tài khoản 214 theo TT 200

  Cách hạch toán hao mòn tài sản cố định - Tài khoản 214 theo TT 200

  Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐSĐT..

 • Cách hạch toán tài sản cố định vô hình - Tài khoản 213 theo TT 200

  Cách hạch toán tài sản cố định vô hình - Tài khoản 213 theo TT 200

  Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

 • Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính - Tài khoản 212 theo TT 200

  Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính - Tài khoản 212 theo TT 200

  Tài khoản 212 tài sản cố định thuê tài chính, Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán tài sản cố định hữu hình - Tài khoản 211 theo TT 200

  Cách hạch toán tài sản cố định hữu hình - Tài khoản 211 theo TT 200

  Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.

 • Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Tài khoản 159-TT200

  Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Tài khoản 159-TT200

  Tài khoản 159 – dự phòng giảm giá hàng tồn kho: dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.

 • Cách hạch toán hàng gửi đi bán - Tài khoản 157 theo TT 200

  Cách hạch toán hàng gửi đi bán - Tài khoản 157 theo TT 200

  Tài khoản 157 - hàng gửi để bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán

 • Cách hạch toán hàng hóa - Tài khoản 156 theo TT 200

  Cách hạch toán hàng hóa - Tài khoản 156 theo TT 200

  Tài khoản 156 – hàng hóa Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản.

 • Cách hạch toán thành phẩm - Tài khoản 155 theo TT 200

  Cách hạch toán thành phẩm - Tài khoản 155 theo TT 200

  Tài khoản 155 – thành phẩm Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang - TK 154 theo TT 200

  Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang - TK 154 theo TT 200

  Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ.

Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.
Tìm thấy trang này qua từ khóa: hạch toánđịnh khoảntài khoảnkế toán