Kế Toán Hương Giang http://ketoanhuonggiang.com 0945.79.55.96 - [email protected] Nơi chia sẻ kiến thức, ươm mầm kế toán cho doanh nghiệp!
ĐC: 61 - Nguyễn Cảnh Hoan - P.Quán Bàu - Tp Vinh - Nghệ An, các bạn ở các tỉnh xa có thể học trực tuyến qua các bài viết trên website...

Mẫu chứng từ hàng tồn kho

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và 15

Thứ Hai, 03:25CH 28/03/2016

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

1. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người giao: .................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm:..........................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo

chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

 

 

2. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

                                                                                                                       

- Họ và tên người giao:..

- Theo................................... số...................... ngày........... tháng......... năm........ của.......................................

Nhập tại kho:.................................... Địa điểm................................................................................................

 

STT

 

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

 

Đơn giá

 

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): .........................................................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo  ............................................................................................................................                 

                                Ngày ..........  tháng.......... năm 201..

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có

nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

  

ketoanhuonggiang.com
Đăng bởi: Giang Mèo
  • in
  • Lượt xem: 273K
Có bất cứ câu hỏi nào vui lòng gửi tại mục bình luận, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi vướng mắc.
Hãy để lại bình luận nếu bạn có vướng mắc về bài viết.